دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : عمادالدین   فاطمی زاده

پست الکترونیکی : e-fatemizadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق -بیوالکتریک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/02/01

عمادالدین فاطمی  زاده

عمادالدین فاطمی زاده

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^